30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 697 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن صوت بهطور کامل بهگونهای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

error: