30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 695 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

error: