30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 694 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

error: