30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 690 قانون مجازات اسلامی

کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

error: