30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 69 قانون مجازات اسلامی

مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

error: