30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 688 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

error: