30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 686 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود بهنحوی که بهطور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و درصورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین میشود.

error: