30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 685 قانون مجازات اسلامی

هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هریک از جنایتها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

error: