30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 684 قانون مجازات اسلامی

کاهش شنوایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

error: