30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 683 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمیشنود، موجب نصف دیه کامل است.

error: