30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 682 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

error: