30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 681 قانون مجازات اسلامی

جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب میشود.

error: