30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 680 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌعلیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت میشود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت میشود و چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز بهوجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

error: