30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 68 قانون مجازات اسلامی

مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که
در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

error: