30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 679 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت میشود.

error: