30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 678 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر صدمهای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریک دیه یا ارش جداگانهای دارد.

error: