30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 677 قانون مجازات اسلامی

جنایتی که موجب زوال عقل یا کمشدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمیشود.

error: