30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 676 قانون مجازات اسلامی

در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

error: