30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 675 قانون مجازات اسلامی

زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره- در صورتی که مجنیٌعلیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

error: