30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 673 قانون مجازات اسلامی

هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌعلیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل میکند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

error: