30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 672 قانون مجازات اسلامی

در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیٌعلیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت میشود.

error: