30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 670 قانون مجازات اسلامی

در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

error: