30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 668 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

error: