30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 667 قانون مجازات اسلامی

قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

error: