30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 666 قانون مجازات اسلامی

دیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راهرفتن مفید شود دیه آن هشتدهم دیه کامل است.

error: