30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 659 قانون مجازات اسلامی

هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز بهوجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

error: