30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 657 قانون مجازات اسلامی

دیه ترک خوردن هریک از استخوانهای ترقوه، سیودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنجهزارم، دیه دررفتگی آن، بیستهزارم و دیه سوراخ شدن آن، دههزارم دیه کامل است.

error: