30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 656 قانون مجازات اسلامی

شکستن هریک از استخوانهای ترقوه درصورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

error: