30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 655 قانون مجازات اسلامی

قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

error: