30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 653 قانون مجازات اسلامی

دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت میکند، یکچهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دندههای دیگر، یکصدم دیه کامل میباشد.
تبصره – کندن دنده موجب ارش است.

error: