30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 652 قانون مجازات اسلامی

هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضهها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یک دیه کامل دارد.

error: