30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 650 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن دو کپل بهنحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

error: