30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 65 قانون مجازات اسلامی

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است بهجای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

error: