30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 649 قانون مجازات اسلامی

هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده میشود.

error: