30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 648 قانون مجازات اسلامی

قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

error: