30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 646 قانون مجازات اسلامی

احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

error: