30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 645 قانون مجازات اسلامی

دیه از بین بردن ناخن بهطوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یکدرصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیمدرصد دیه کامل میباشد.

error: