30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 644 قانون مجازات اسلامی

دیه فلج کردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یکسوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یکسوم دیه همان انگشت است.

error: