30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 642 قانون مجازات اسلامی

بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یکسوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

error: