30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 641 قانون مجازات اسلامی

دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یکدهم دیه کامل است.

error: