30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 640 قانون مجازات اسلامی

قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد وثوق است.

error: