30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 639 قانون مجازات اسلامی

دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد.

error: