30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 638 قانون مجازات اسلامی

قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.

error: