30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 636 قانون مجازات اسلامی

قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

error: