30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 635 قانون مجازات اسلامی

قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دستها از مفصل مچ بهشرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌعلیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

error: