30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 634 قانون مجازات اسلامی

فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یکسوم دیه کامل دارد.

error: