30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 633 قانون مجازات اسلامی

شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوانهای سر و صورت است.

error: