30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 632 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

error: