30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 631 قانون مجازات اسلامی

جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده میشود.

error: