30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 630 قانون مجازات اسلامی

دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

error: